Gräil, wäis leibt ean leabt!

Off deare Welt gebbts nur oa Gräil, wann`s ach oft hääßt, do eaß näit väil, saat, woaß ihr wollt, doaß ea`ß nur Neid, fir e fruh Fest hu mir stets Zeit.   Seat emuel rond die Gäjens o, außer us`m Gräil eaß sost naut do, irscht kimmt Berlin, Bonn ean Gäiße, dann keme mir, wann se us läiße.   Guckt

Weiterlesen